Reglement O&O

Reglement regeling Ontwikkelings- en Onderzoekssubsidies voor Rotterdamse kunstenaars (O&O)

CBK Rotterdam is hét adres voor Rotterdamse beeldende kunst. Met tentoonstellingen, lokale en internationale kunst in de publieke ruimte, projecten, opdrachten, bijdragen en investeringsregelingen brengt CBK Rotterdam de beeldende kunst en de stad, kunstenaar en publiek met elkaar in verbinding.

Regeling Ontwikkelings- en Onderzoekssubsidie

De Regeling Ontwikkelings- en Onderzoekssubsidies voor Rotterdamse kunstenaars, is per 2010 door het college van B&W ingevoerd en wordt gefinancierd uit de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. De regeling is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden. Verder beoogt de regeling startende kunstenaars, nieuwe bewegingen en (internationale) netwerken te stimuleren, voor de stad aan te trekken en te behouden. De subsidie is met name bedoeld als honorarium voor de kunstenaar dat als een aparte post in de begroting dient te worden opgenomen. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het karakter van het uit te voeren plan en zal in deze context beoordeeld worden.

Het betreft nadrukkelijk een subsidieregeling voor individuele kunstenaars die bij CBK Rotterdam staan ingeschreven, voor aanvragen met een collectief karakter of doelstelling kunt u zich wenden tot de gemeente Rotterdam.

 

2.1 Reikwijdte / Voor wie

Deze regeling is bedoeld voor individuele beeldende kunstenaars, autonoom werkende fotografen, ontwerpers en kunstenaars met een ‘urban’ praktijk die ingeschreven staan bij CBK Rotterdam.

Een beroep op deze regeling kan niet gedaan worden door:

studenten kunstvakonderwijs tweede fase;

leden van de adviescommissie die de aanvragen in het kader van deze regeling beoordelen;

medewerkers in vaste dienst bij CBK Rotterdam en leden van de Raad van Toezicht van CBK Rotterdam.

 

2.2 Subsidie

Toekenning van de subsidies is strikt gebonden aan het door de Gemeenteraad van Rotterdam beschikbaar gestelde budget. Per aanvraag kan maximaal € 10.000,- worden toegekend.

De verdeling van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, in meerdere rondes verspreid over het jaar. Data worden bekend gemaakt via de website.

 

2.3 Voorwaarden voor subsidieaanvraag

Ingediende subsidieverzoeken worden getoetst aan onderstaande voorwaarden:

De aanvrager dient als kunstenaar ingeschreven te zijn bij CBK Rotterdam.

De gegevens in de online database deze website dienen actueel te zijn met gegevens niet ouder dan een half jaar.

Nieuwe aanvragen kunnen pas in behandeling worden genomen na oplevering en afhandeling van eerdere O&O subsidietoekenningen.

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn en uiterlijk op de geldende sluitingsdatum van een subsidieronde te zijn ingediend.

Alvorens de aanvrager na ontvangst van een negatief besluit opnieuw een aanvraag in kan dienen moet er minimaal een volgende O&O ronde zijn verstreken.

Het onderzoek, project, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk.

Een subsidie is alleen mogelijk indien sprake is van een aantoonbaar tekort.


Commissie O&O

 

3.1 Adviescommissie

De commissie heeft tot taak directeur CBK Rotterdam te adviseren over de aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie. De commissie bestaat uit vijf leden. Zij beschikken over een gedegen kennis van de hedendaagse beeldende kunsten en/of over specifieke deskundigheid. Commissieleden worden benoemd voor maximaal drie jaar. Ieder jaar treedt minimaal een lid af en treedt een nieuw lid toe. De diversiteit van de samenstelling van de commissie is leidraad voor het zoeken naar een geschikte kandidaat. Nieuwe kandidaten worden opgeroepen via een open call of op voordracht.

 

3.2 Werkwijze Commissie

De commissieleden ontvangen alle aanvragen digitaal. Zij beoordelen ieder de aanvragen op basis van de hieronder genoemde criteria. De vergadering wordt geleid door de voorzitter (zonder stemrecht) van de commissie en bijgezeten door een notulist, beide medewerkers van CBK Rotterdam. Tijdens de vergadering wordt iedere aanvraag afzonderlijk besproken en geeft ieder commissielid zijn oordeel over de aanvraag. Naast het voldoen aan de gestelde voorwaarden is het oordeel van de commissie over de artistieke kwaliteit van onderzoek/project i.s.m. de te verwachten artistieke impuls voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk, doorslaggevend voor het uiteindelijke advies.

De commissie brengt het advies met redenen omkleed, schriftelijk uit aan directeur CBK Rotterdam. In het advies worden eventuele minderheidsstandpunten vermeld van een of meer leden, indien leden daarom verzoeken. De inhoud van de aanvragen, de adviezen en de uitslag worden zowel door de commissieleden als de medewerkers CBK Rotterdam, vertrouwelijk behandeld.

 

3.3 Criteria

De volgende criteria leggen gewicht in de schaal bij het beoordelen van een voorstel:

Het project heeft betekenis voor de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar en is gericht op het verkennen van nieuwe wegen en het exploreren van mogelijkheden ter verdieping van de autonome beroepspraktijk.

De artistiek inhoudelijke kwaliteit van het voorstel en het oeuvre van de kunstenaar.

De hoogte van de aangevraagde O&O bijdrage en het honorarium passen bij de begroting en het inhoudelijke plan en worden door de commissie als realistisch beoordeeld. Bij voorkeur zijn er andere partijen die bijdragen.

De aanvrager geeft van tevoren aan op welke manier hij/zij dit proces en eventueel het resultaat van deze periode in het openbaar wil presenteren. Dit beoogde resultaat wordt in de beoordeling van de aanvraag meegewogen.

Het project zorgt voor een aanvulling op het culturele aanbod in de stad en draagt bij aan de diversiteit en/of de versterking van het Rotterdamse kunstklimaat.

Aanvraagprocedure

Indien aan de voorwaarden bij 2.3 is voldaan, kan de aanvraag digitaal worden ingediend. De aanvragen dienen bij voorkeur te worden opgesteld in het Nederlands (indien niet anders mogelijk in het Engels). De vooraf vastgestelde indieningsdata worden elk jaar bekend gemaakt op de website van CBK Rotterdam. Subsidieverzoeken dienen via deze website te worden ingediend.

De indiener kan er niet van uitgaan dat de commissie kennis neemt van alle informatie op de door hem/haar in de aanvraag vermelde websites.

Aan de hand van het advies van de commissie beslist directeur CBK Rotterdam over het al dan niet verlenen van een subsidie en over de hoogte van de financiële bijdrage. Om te voorkomen dat het budget voortijdig uitgeput raakt, wordt het gespreid over de verschillende indieningsronden in een kalenderjaar.

CBK Rotterdam deelt de beslissing over de subsidies schriftelijk mee aan de betrokkenen onder vermelding van de voor hen van belang zijnde gegevens en overwegingen. Dit geschiedt binnen acht weken na sluitingsdatum van een subsidieronde. CBK Rotterdam kan deze termijn met ten hoogste twaalf weken verlengen. Indien CBK Rotterdam besluit de termijn te verlengen wordt de indiener hiervan op de hoogte gesteld.

Gehonoreerde aanvraag

5.1 Wijziging in project

Tijdens de voorbereiding of uitvoering van een activiteit kunnen zich onvoorzien inhoudelijke, organisatorische en/of financiële veranderingen voordoen die van invloed zijn op het karakter en/of de geplande uitvoeringsperiode van de activiteit. Fundamentele veranderingen dienen schriftelijk te worden gemeld aan directeur CBK Rotterdam. Indien de indiener in gebreke blijft of de veranderingen daartoe aanleiding geven kan directeur CBK besluiten de subsidieverlening in te trekken dan wel ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen. Aan een subsidieverlening kunnen geen rechten ontleend worden bij een eventuele volgende aanvraag.

 5.2 Factureren

Het verlenen van een voorschot (maximaal 80%) geschiedt alleen nadat door de desbetreffende kunstenaar een gespecificeerde factuur is ingediend bij CBK Rotterdam. Bij bedragen boven de

€ 5.000 vindt de betaling altijd in drie delen plaats. Stuur deze naar factuur@cbkrotterdam.nl o.v.v. toekenningsnummer en jaartal. Op deze subsidie is geen BTW van toepassing.

 5.3 Eindverantwoording en eindafrekening

Na afloop van het project dient CBK Rotterdam vast te kunnen stellen of de subsidieontvanger daadwerkelijk aanspraak kan maken op de bij subsidieverlening toegekende bijdrage. De vaststelling van de definitieve hoogte van het subsidiebedrag geschiedt aan de hand van een eindafrekening en een eindverantwoording die past bij de vorm waarin het project is uitgevoerd. Deze eindverantwoording dient bij CBK Rotterdam ingediend te zijn uiterlijk 6 weken na de datum van afronding welke is vermeld in de toekenning. Het restant bedrag kan worden gefactureerd nadat de oplevering en de eindafrekening door CBK Rotterdam zijn goedgekeurd. Bij het niet voldoen aan de oplevering zal ook het voorschot worden teruggevorderd.

5.4 Communicatie

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Ontwikkelings- en Onderzoekssubsidies voor Rotterdamse kunstenaars. Bij de presentatie en communicatie van het proces en/of (eind)resultaat van het O&O project moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk vermeld staan volgens de door CBK Rotterdam aangegeven richtlijnen (https://www.cbkrotterdam.nl/logos).

CBK Rotterdam mag aan het project gerelateerde gegevens en het daarbij behorend beeldmateriaal rechtenvrij publiceren op de CBK Rotterdam websites en in overige publiciteitsuitingen van het CBK Rotterdam.

5.6 Hardheidsclausule en Mandaat

Mandaat Uit: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 artikel 11.15: Directeur Centrum Beeldende Kunst: collegemandaten. Aan de directeur CBK wordt door het College van Burgemeester en Wethouders mandaat verleend tot het uitvoeren van Regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies voor Rotterdamse kunstenaars. Op deze regeling zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Subsidieverordening Rotterdam (SVR 2014) van toepassing.

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard, kan het College afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Niet-gehonoreerde aanvraag

Alvorens de aanvrager na ontvangst van een negatief besluit opnieuw een aanvraag in kan dienen moet er minimaal een volgende O&O ronde zijn verstreken.

 

6.1 Bezwaar

De Algemene Wet Bestuursrecht biedt de subsidieaanvrager de mogelijkheid om, binnen zes weken na dagtekening van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift dient gericht te zijn aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

College van Burgemeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie.

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam

sector Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Aan deze subsidieregeling kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

Voor verdere informatie kunt je contact opnemen met:

CBK Rotterdam

Art Office

Eendrachtstraat 10

3012 XL Rotterdam

bereikbaar: dinsdag t/m donderdag 9.00 – 17.00 uur

010-2092144 / 010-2092145 E. artoffice@cbkrotterdam.nl