onderzoek en verdieping van de beroepspraktijk

O&O-regeling

Doel
De regeling Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidies (O&O) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid wordt vergroot.

Een O&O-bijdrage kan je aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • Een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk omschreven vraag- en/of doelstelling en een plan van aanpak.
  • Internationale ontwikkeling van de beroepspraktijk, zoals een artist-in-residency of een studiereis indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.
  • Onderzoeksproject (naar inhoud, materiaal), experiment.
  • Publicatie, indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.

Voor wie

Deze regeling is bedoeld voor individuele beeldend kunstenaars, autonoom werkende fotografen, autonome ontwerpers en kunstenaars met een stedelijke praktijk. Ingeschreven staan bij CBK Rotterdam is daarbij een voorwaarde.

Let op:
Kunstenaars die een PPR bijdrage hebben ontvangen: een O&O project kan aangevraagd worden voor een artistiek ander project dan waarvoor de PPR bijdrage is ontvangen.

Maximale bijdrage

€ 10.000

Reglement en voorwaarden

Het onderzoek, project, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk.

 • De aanvraag moet volledig ingevuld en inclusief de benodigde bijlagen via deze website zijn verstuurd.
 • De aanvraag moet binnen de betreffende deadline zijn verstuurd.
 • Je kunstenaarspagina moet volledig zijn bijgewerkt.
 • Er lopen van de aanvrager geen financieringsregelingen bij CBK Rotterdam waarvoor nog geen verslag is ingediend.
 • Alvorens de aanvrager na ontvangst van een negatief besluit opnieuw een aanvraag in kan dienen moet er minimaal een volgende O&O ronde zijn verstreken.
 • Een subsidie is alleen mogelijk indien sprake is van een aantoonbaar tekort. Een bijdrage in het kader van deze regeling kan niet hoger zijn dan 10.000 euro.
 • De aanvraag voldoet voorts aan de voorwaarden zoals verwoord in het reglement van de regeling.

Aanvragen

Een regeling Ontwikkeling & Onderzoekssubsidie kan online worden aangevraagd. Om te voorkomen dat het budget voortijdig uitgeput raakt, worden de momenten van aanvragen gespreid over drie indieningsronden in een kalenderjaar. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van acht weken vanaf de betreffende deadline. De bijdrage wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Als de online aanvraag eenmaal is gestart, kun je er 30 dagen in blijven werken.

Via onderstaande downloads kun je bekijken wat er in de aanvraag van je gevraagd zal worden.
Voorbeeld informatie O&O aanvraagformulier NL (PDF)
Example information O&O application form ENG (PDF)

Check ook onze tips & trics

Deadlines 2021

Ronde 1:  afgelopen
Ronde 2: afgelopen
Ronde 3: vrijdag 22 oktober 23.00 uur (uitslag: 22 oktober)

Spreekuur

Ronde 3: er wordt aan gewerkt om dit middels een livestream te laten lopen, zodat meerdere kunstenaars de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen. Dit zal in oktober plaatsvinden en wordt via Tips & Oproepen, socials en de website kenbaar gemaakt.

Zorg dat je je O&O-aanvraag en specifieke vragen goed hebt voorbereid. Let op, het gaat hier om inhoudelijke vragen, vragen over de procedure horen niet thuis op het spreekuur. Omdat de belangstelling groter is dan de capaciteit die wij hebben, hopen we met deze livestream meer kunstenaars en vooral voor wie de O&O-regeling nieuw is te kunnen helpen. Over het hoe en wanneer precies wordt zoals gezegd nog over gecommuniceerd.

Beoordeling

De aanvragen (indien zij aan de formele criteria voldoen) worden voorgelegd aan een deskundige adviescommissie die de aanvragen beoordeelt. De commissie baseert haar oordeel op je aanvraag en op je kunstenaarspagina op deze website. Aan de hand van het advies van de commissie beslist directeur CBK Rotterdam over het al dan niet verlenen van een subsidie en over de hoogte van de financiële bijdrage. Aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit op het adres dat bij ons bekend is.

Commissieleden:
– Kostana Banovic
– Yin Yin Wong
– Anne Wenzel
– Alexandra Landré
– Vincent van Velsen
– Ronald Cornelissen (a.i.)

Verslaglegging

Na afloop van het project dient CBK Rotterdam vast te kunnen stellen of je daadwerkelijk aanspraak kan maken op de bij subsidieverlening toegekende bijdrage. De vaststelling van de definitieve hoogte van het subsidiebedrag geschiedt aan de hand van een eindverantwoording en een eindafrekening in de vorm van een verslag dat past bij de vorm waarin het project is uitgevoerd. Deze eindverantwoording dient bij CBK Rotterdam ingediend te zijn uiterlijk 6 weken na de datum van afronding die is vermeld in de toekenning. Voorwaarden verslaglegging O&O ENG (pdf). Voorwaarden verslaglegging O&O NL (pdf)

Meer informatie

Voor vragen over de regeling en de procedure kan je contact opnemen met Art Office via artoffice@cbkrotterdam.nl of 010 436 02 88

TIP: stel vragen over jouw O&O-aanvraag aan collega kunstenaars via het platform op deze website.

Voor technische support m.b.t. je online aanvraag, neem contact op met helpdesk@cbkrotterdam.nl

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.

Andere financieringsregelingen

renteloze lening

CBK Fonds Kwadraat